Poistenie majetku sa člení na dva základné typy poistenia:

  • Poistenie nehnuteľnosti

  • Poistenie domácnosti

Poistenie nehnuteľností je určené na zabezpečenie rôznych typov nehnuteľností proti:

  • živelným pohromám

  • krádeži/lúpeži

  • vandalizmu

  • a ďalším rizikám